Zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prób ciśnieniowych z użyciem agregatów

Dzięki próbom ciśnieniowym można sprawdzić, czy nowa instalacja jest szczelna lub zdiagnozować nieszczelność starej instalacji. Wykonuje się je, zanim nowa instalacja zostanie oddana do użytku lub kiedy zakończono modernizację starej instalacji (np. poprzez montaż urządzeń wchodzących w jej skład). Do przeprowadzenia takiego badania niezbędny jest agregat ciśnieniowy, który jest urządzeniem odpowiedzialnym za wytworzenie odpowiedniego ciśnienia na czas próby. Z tego wpisu dowiesz się, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas przeprowadzania prób ciśnieniowych.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas prób ciśnieniowych

Przede wszystkim próby ciśnieniowe należy przeprowadzać, zanim zostaną zakryte kanały i bruzdy, a także przed położeniem instalacji cieplnej. Podczas trwania takiego badania nie można podnosić nawet na chwilę ciśnienia powyżej wartości ciśnienia próbnego. Sprawdzane instalacje muszą przed próbą ciśnieniową zostać odłączone od źródła ciepła. Bardzo ważne jest także, aby przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej odłączyć armaturę, a w przypadku badania rurociągów, zabezpieczyć przed przenikaniem transportowanego czynnika do innych instalacji i urządzeń technicznych. Wszystkie elementy, które zostaną odłączone, trzeba zastąpić zaślepkami albo zaworami odcinającymi.

Kolejnym istotnym elementem jest przyłączenie do sprawdzanej instalacji manometru z dokładnością odczytu 0,1 bar. W przypadku instalacji grzewczych należy je jeszcze przed rozpoczęciem próby odpowietrzyć i napełnić wodą. Dla instalacji wodociągowej ciśnienie powinno wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w danej instalacji. Jeśli badana jest instalacja centralnego ogrzewania, ciśnienie próbne powinno wynosić 2 bar + ciśnienie robocze w punkcie tej instalacji, który jest położony najniżej. 

Próby ciśnieniowe rurociągów z użyciem agregatów ciśnieniowych mogą być przeprowadzane tylko przez uprawnionego wytwarzającego rurociąg pod nadzorem inspektora. Ważne jest ścisłe trzymanie się instrukcji technologicznej dotyczącej przeprowadzania badań szczelności, która powstaje z uwzględnieniem wymagań uzgodnionych warunków technicznych. W instrukcji takiej zawarte są informacje o tym, jak powinna zostać przeprowadzona próba. Jeżeli próbie ciśnieniowej poddawany jest rurociąg, bardzo istotne jest ustawienie odpowiednich znaków ostrzegawczych strefy zagrożenia oraz zakazu wstępu. Należy dopilnować, aby wszystkie jednostki administracji lokalnej zostały powiadomione o fakcie przeprowadzania próby ciśnieniowej.